News & Updates

फोन नम्बरहरू परिवर्तन भएको सूचना!!!

मिति २०७४ भदौ १२ तदनुसार 28 August 2017 बाट नेपाल बाइबल सोसाइटीको सम्पूर्ण सम्पर्क फोन नम्बरहरू नेपाल टेलिकमबाट निम्नानुसार परिवर्तन भई आएको हुँदा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदछु: पुरानो नम्बर: ०१-५५३७५४७; (नयाँ नम्बर: ०१-५१९०१४७) पुरानो नम्बर: ०१-५५३६६८३; (नयाँ नम्बर: ०१-५१९०१२३) पुरानो नम्बर (हटलाइन): ०१-५००१०२७; (नयाँ नम्बर: ०१-५१९०३२७) आशा छ यहाँहरूले यस परिवर्तनपछि पनि सरल र प्रभावकारीरूपले बाइबल […]


Contact Info

Nepal Bible Society
Tel: (+977-1) 5190147 / 5190123
Hotline: (+977-1) 5190327
Email: info@nepalbiblesociety.org
PO Box 2022 Kathmandu, Nepal
Office Hours: Mon-Fri (9 AM - 5 PM)

SEND US FEEDBACK

Find us on facebook