फोन नम्बरहरू परिवर्तन भएको सूचना!!!

फोन नम्बरहरू परिवर्तन भएको सूचना!!!

मिति २०७४ भदौ १२ तदनुसार 28 August 2017 बाट नेपाल बाइबल सोसाइटीको सम्पूर्ण सम्पर्क फोन नम्बरहरू नेपाल टेलिकमबाट निम्नानुसार परिवर्तन भई आएको हुँदा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदछु:

  • पुरानो नम्बर: ०१-५५३७५४७; (नयाँ नम्बर: ०१-५१९०१४७)
  • पुरानो नम्बर: ०१-५५३६६८३; (नयाँ नम्बर: ०१-५१९०१२३)

आशा छ यहाँहरूले यस परिवर्तनपछि पनि सरल र प्रभावकारीरूपले बाइबल सोसाइटीमा सम्पर्क गर्नसक्नुहुनेछ।

                                                                                                                                  कार्यकारी प्रमुख

                                                                                                                                 नेपाल बाइबल सोसाइटी

 

 

Dear all, please be informed that with effect from 28 August 2017, the Nepal Tele Communication (NTC) has subscribed new numbers to Nepal Bible Society as follows:

  1. Previous Number: 01-5537547; (New Number: 01-5190147)
  2. Previous Number: 01-5536683; (New Number: 01-5190123)

It is my hope that even after this adjustment, you will be able to contact Bible Society smoothly and effectively.

                                                                                                                                       Chief Executive Officer

                                                                                                                                       Nepal Bible Society

 

 

 

Share this post